SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Produkt og internetsalg

1. Aftalegrundlag

Tilbud fra Modulo Systems ApS (i det følgende MS) er undergivet reglerne i købeloven i det omfang, lovens regler ikke er fraveget i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Eventuelle særlige betingelser specificeret i købers ordre, acceptskrivelse eller lignende, er således kun bindende for MS, såfremt MS udtrykkeligt skriftligt har tiltrådt sådanne.

2. Sælgers tilbud

MS’s tilbud er frit-blivende, og kan således trækkes tilbage, indtil købers accept er afgivet. MS’s tilbud er gyldigt for købers accept senest 30 dage fra tilbuddets datering, idet tilbuddet herefter bortfalder. Såfremt købers accept afviger fra tilbuddet, er MS ikke bundet ved sit tidligere tilbud.

Alle priser er altid eksklusive transport, emballage, moms, skatter og afgifter.

4. Ejendomsret

Leverede produkter forbliver MS’s ejendom, indtil betaling fra køber inklusive eventuelle omkostninger til inddrivelse af MS’s tilgodehavende, er fuldt indbetalt.

5. Leveringssted og risikoens overgang

Medmindre andet er særskilt aftalt, sker al forsendelse for købers regning og risiko EXW – Ex Works, Kokkedal iht. INCOTERMS 2010. Oplyste leveringstider er omtrentlige.

6. Modtagekontrol og reklamation

I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet til at kontrollere, at det leverede, svarer til det aftalte, og at det leverede, er i hel og ubeskadiget stand. Ved konstatering af manglende varer eller synlige mangler er køber forpligtet til straks at meddele dette skriftligt til MS. Gør køber ikke indsigelse imod leverancen i umiddelbar forbindelse med levering, kan køber ikke senere reklamere over manglende leverancer eller synlige mangler eller skader ved det leverede.

7. Betaling

Betaling sker i overensstemmelse med betalingsbetingelserne i henhold til MS’s tilbud. Hvis der ikke er nævnt betalingsbetingelser i tilbuddet, er betalingsbetingelserne netto 8 dage. Ved betaling efter forfaldsdagen beregnes 2% i rente fra denne dato pr. påbegyndt måned.

Forsinkelse, mangler eller andre krav fra købers side, berettiger ikke køber til at tilbageholde købesummen eller foretage modregning, således at køber er forpligtet til at erlægge købesummen som om mangelfri levering havde fundet sted til tiden, idet køber henvises til tilbagesøgning.

Såfremt levering udsættes på grund af købers forhold, er MS berettiget til at fremsende faktura og modtage betaling, som var levering sket til det aftalte tidspunkt.

8. Ansvar for mangler

Eventuelle reklamationer over, at det leverede ikke er kontraktmæssigt eller er mangelfuldt, som køber ved behørig kontrol burde have konstateret, kan ikke gøres gældende overfor MS. I andre tilfælde skal reklamation ske skriftligt umiddelbart efter varens modtagelse og senest 14 dage herefter. Det samme gør sig gældende for Købers eventuelle køber.

For så vidt angår mangler, som køber eller købers køber ikke har eller heller ikke burde have konstateret, kan køber gøre sådanne gældende over for sælger i indtil 1 år efter varens modtagelse under forudsætning af, at køber omgående har reklameret efter at have konstateret manglen eller være blevet gjort opmærksom på manglen af sin køber. I modsat fald fortaber køber retten til at gøre manglen gældende over for MS.

9. Erstatningsansvarsbegrænsning

Såfremt forsinkelses- eller mangelsansvar kan henføres til MS er MS’s erstatningsansvar i alle tilfælde yderligere begrænset som foreskrevet nedenfor.

MS er ikke erstatningsansvarlig for købers eller andres driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. MS’s erstatningsansvar er for hver leverance maksimeret til købsprisen for produktet.

10. Force Majeure

MS er uanset ovenstående aldrig ansvarlig for noget tab, der skyldes indgribende forstyrrelser, der opstår uden skyld hos MS og ved forhold, som MS ikke er herre over, f.eks. krig, brand, strejke, lockout, maskinnedbrud, importrestriktioner, materialemangler hos underleverandører, lukkede veje og usædvanlige naturbegivenheder.

11. Ansvar for forsinkelse

MS er ansvarlig for forsinkelse, medmindre forsinkelsen kan henføres til købers forhold eller til forhold som nævnt i punkt 10.

Såfremt MS ikke har foretaget levering inden for den af MS oplyste omtrentlige leveringstid, er køber berettiget til at fastsætte en efter omstændighederne rimelig leveringsfrist, der dog som minimum skal ligge 5 arbejdsdage dage efter den omtrentlige leveringstid. Såfremt MS ikke inden for den af køber således fastsatte leveringsfrist– eller inden for en med køber aftalt fast leveringstid foretager levering, og forsinkelse ikke skyldes de i punkt 10 angivne forhold, eller forhold som køber bærer ansvaret for, kan køber ved skriftlig meddelelse til MS hæve aftalen, for så vidt angår de produkter, som ikke kan tages i brug som forudsat, idet ophævelse af aftale om successiv levering kun kan ske for den del af leverancen, der ikke er blevet leveret som forudsat, med mindre køber tidligere berettiget har ophævet en del af leverancen. MS’s ansvar ved forsinkelse er yderligere begrænset i henhold til punkt 9 og punkt 10.

13. Produktansvar

MS er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler, dog således at MS’s produktansvar aldrig omfatter driftstab, avancetab eller andet direkte eller indirekte tab.

15. Tegninger og beskrivelser

Rettigheder til alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende produkter eller fremstilling heraf som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra MS til køberen, tilhører MS. Sådanne tegninger og dokumenter må ikke uden samtykke fra MS anvendes til andre formål end projektering og installation af projektet. Uden samtykke fra MS må det nævnte materiale ikke herudover anvendes, kopieres, reproduceres, overgives eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

16. Tvister

Tvister mellem køber og MS behandles af de almindelige domstole. Helsingør byret er aftalt som værneting.

17. Modulo Block og Modulo MEGAblock

Såfremt MS har afgivet tilbud på levering af blokkene, er levering – med mindre andet udtrykkeligt er aftalt – altid ekskl. losning. Dvs. køber skal losse lastbilen når den ankommer til pladsen. Der skal bruges 2 stk. 2,5t Deha løft til blokkene. Såfremt lastbilen skal vente mere end 30min på losning, faktureres køber 450kr pr. påbegyndt time.

Da blokkene er fremstillet af forskellige typer beton, vil der forekomme farveforskel, afhængig betontypen. En af blokkenes sider vil altid fremstå ru og ubehandlet. Blokkene kan have afskalninger fra håndtering og transport på op til 10x10cm.

INTERNETHANDEL

Webshoppen Modulo.nu henvender sig både til erhverv og til private.

Når du afgiver din bestilling, accepterer du vores generelle handelsbetingelser. Bag Modulo.nu står Modulo Systems, som er det juridiske selskab, som aftalen indgås med.

Det er sikkert og nemt at handle på Modulo.nu. Når du gennemfører en ordre, vil du automatisk få tilsendt en ordrebekræftelse via e-mail. Sørg altid for at tjekke at du har oplyst din adresse korrekt, og at du har skrevet din mailadresse korrekt. Hvis der er fejl i den oplyste mailadresse, vil du ikke modtage en ordrebekræftelse. Vi tager forbehold for tastefejl, prisfejl, udsolgte/udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

Modulo.nu’s webshop ejes og drives af:
Modulo Systems (CVR 32828523)
Slotsgade 65 b
3400 Hillerød
Tlf. 70 25 33 44
info@modulo.systems

19. Betaling

MS modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms. MS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

20. Levering

Din bestilling afsendes hurtigst muligt og bestræbes på at blive leveret inden for 2-3 hverdage. For nærmere information vedrørende levering af specifikke varer, se mere under den enkelte vare, som vil fremgå forud for køb af denne vare.

21. Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen. MS vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Modulo Systems
Slotsgade 65b
3400 Hillerød

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

22. Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så refunderes beløbet på samme kreditkort som blev anvendt til at købe produktet.

23. Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop. Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren. Returneringsomkostninger skal du selv afholde. Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på shop@modulo.systems. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Varens stand, når du sender den retur:

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en
fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

18. Håndtering af personoplysninger (GDPR)

Vi handler kun med virksomheder, og registrerer følgende om vores kunder og kundeemner, som er virksomheden, og medarbejderne hos virksomheden.

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
CVR-nummer

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne lave opsøgende salg, eller levere varer og service til dig og dit firma. Personoplysningerne registreres hos Modulo Systems og opbevares hos databehandlerne nedenfor.

Vi har indgået databehandleraftale med følgende leverandører, som opbevarer dine oplysninger:

– e-conomic – Til fakturering og økonomistyring.
– Hubspot CRM – til salgsstyring.
– Quickpay – som sørger for betalingstransaktionen.
– Pakkelabels.dk – , som bruger navn, adresse, telefonnummer og e-mail til oprettelse af en pakkelabel til forsendelse af varen.
– MailChimp – som håndterer vores nyhedsbrev.

Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem længere, så vil alle personoplysninger vedrørende dig og/eller din virksomhed blive slettet hos os. Når der indsamles personoplysninger via vores webside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret præcis om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Vi opbevarer ikke og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Der videregives ikke oplysninger til tredjepart.

Som registreret ved Modulo Systems har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Tidligere faktura vil ikke blive slettet såfremt de er under 5 år fra udgangen af det efterfølgende regnskabsår. Du har også ret til at gøre indsigelser mod og begrænse visse typer behandling af dine data. Det omfatter: retten til at gøre indsigelser mod vores behandling af dine data til direkte marketing, hvilket du kan udøve ved at bruge linket “afmeld” i den relevante marketingkommunikation. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes via e-mail til info@modulo.systems.

Vi bruger dine oplysninger til at svare dig, når du kontakter os med henblik på at kunne yde en god kundeservice overfor dig og/eller din virksomhed. Vi bruger også dine oplysninger til at sende dig marketingmeddelelser, kommunikere med dig om vores produkter og informere dig om vores politik og vilkår.

Item added to cart.
0 items - 0,00 kr