Produkt- och internetförsäljning

1. Avtalsrättslig grund

Anbud från Modulo Systems ApS (nedan kallat MS) omfattas av köplagens bestämmelser i den mån som lagens bestämmelser inte skiljer sig från dessa försäljnings- och leveransvillkor. Eventuella särskilda villkor som anges i köparens order, godkännandebrev eller liknande är följaktligen endast bindande för MS om MS har godkänt en sådan överenskommelse skriftligen.

Handel med MS är företagsköp då MS inte bedriver handel med privatpersoner.

2. Säljarens anbud

MS anbud är inte bindande och kan med andra ord dras tillbaka till dess att köparen har gett sitt godkännande. MS anbud gäller under förutsättning av köparen godkänner detta senast trettio [30] dagar från det datum som anbudet är daterat till. Efter trettio dagar gäller inte längre anbudet. Om köparens accept skiljer sig från anbudet, är MS inte bundet av sitt tidigare anbud.

Alla priser är alltid exklusive transport, emballage, moms, skatter och avgifter.

4. Äganderätt

Levererade produkter förblir MS egendom tills dess att köparen har betalat för sina köp, inklusive eventuella omkostnader för indrivning av MS fordran.

5. Leveransplats och överlåtande av risk

Om inte annat har avtalats separat, sker all transport på köparens bekostnad och risk EXW – Ex Works (fritt säljarens magasin), Kokkedal enligt Incoterms 2010.

Angivna leveranstider är ungefärliga.

6. Mottagningskontroll och reklamationer

I direkt anslutning till leveransen är köparen skyldig att kontrollera att det levererade motsvarar vad som har överenskommits, och att det levererade är helt och i oskadat skick.

Om det saknas varor eller om det finns synliga defekter, är köparen skyldig att omedelbart informera MS om detta skriftligen.

Om köparen inte omedelbart påtalar eventuella brister i leveransen, kan denne inte senare reklamera uteblivna leveranser, synliga brister eller skador på det som har levererats.

7. Betalning

Betalning sker i enlighet med betalningsvillkoren för MS anbud. Om inga betalningsvillkor anges i anbudet, är betalningsvillkoren netto 8 dagar. Vid betalning efter förfallodatumet tillkommer 2 % ränta från detta datum per påbörjad månad.

Förseningar, defekter eller andra krav från köparens sida berättigar inte köparen att hålla inne köpeskillingen eller att göra en kvittning, vilket innebär att köparen är skyldig att betala hela köpeskillingen som om leveransen hade varit felfri och köparen hänvisas då att inkomma med återkrav. Om leveransen skjuts upp på grund av förhållanden hos köparen, har MS rätt att skicka faktura och motta betalning som om leverans har skett vid den avtalade tidpunkten.

8. Ansvar för defekter

Eventuella reklamationer som avser att det levererade inte uppfyller vad som har avtalats eller har defekter och som köparen borde ha upptäckt vid en noggrann kontroll, kan inte åberopas gentemot MS. I annat fall måste reklamation göras omedelbart och skriftligen efter mottagandet av varan och senast 14 dagar efter detta. Detsamma gäller för köparens eventuella köpare.

Vad gäller brister som köparen eller dennes köpare inte har eller inte borde ha upptäckt, kan köparen påtala dessa för säljaren i upp till 1 år efter det att varan har mottagits, förutsatt att köparen har gjort en reklamation efter det att bristen har upptäckts eller har uppmärksammats på bristen av sin köpare. I annat fall förlorar köparen rätten att reklamera defekten gentemot MS.

9. Begränsning av ansvarsskyldighet

Om MS är ansvarig för försening eller defekter, begränsas MS ersättningsskyldighet ytterligare enligt beskrivningen nedan. MS är inte ersättningsskyldig för köparens eller andras rörelseförluster, förlorad tid, utebliven vinst, förlorad arbetsförtjänst eller andra indirekta förluster. MS ersättningsansvar är för varje leverans uppgår som mest till inköpspriset för produkten.

10. Force Majeure

Oaktat föregående är MS aldrig ansvarig för förlust till följd av störningar som MS inte har orsakat och vid förhållanden som MS inte råder över, såsom krig, brand, strejk, lockout, driftstopp, importrestriktioner, materialfel hos underleverantörer, stängda vägar och ovanliga naturhändelser.

11. Ansvar för försening

MS är ansvarig för försening om inte förseningen beror på köparens förhållanden eller på förhållanden som nämns under punkt 10

Om MS inte har levererat inom den beräknade leveranstid som MS har informerat om, har köparen rätt att sätta en efter omständigheterna rimlig leveranstid, som dock måste vara 5 arbetsdagar efter den beräknade leveranstiden. Om MS inte levererar inom den av köparen fastställda leveranstiden – eller inom en med köparen avtalad fast leveranstid, och förseningen inte beror på något av de förhållanden som anges under punkt 10 eller förhållanden som köparen är ansvarig för, kan köparen häva avtalet genom att meddela MS skriftligen för de produkter som inte kan tas i bruk, om hävande av avtal om delleveranser endast kan ske för den del av leveransen som har levererats i enlighet med detta, såvida inte köparen tidigare på goda grunder har hävt en del av leveransen. MS ansvar vid försening begränsas ytterligare i enlighet med punkt 9 och punkt 10.

13. Produktansvar

MS ansvarar för produktskada i enlighet med de allmänna reglerna i dansk lag. MS produktansvar omfattar dock aldrig utebliven vinst, förlust eller annan direkt eller indirekt förlust.

15. Ritningar och beskrivningar

Rättigheterna till alla ritningar och tekniska dokument som rör produkter eller tillverkningen av dessa som överlåts av MS till köparen före eller efter det att avtalet ingås tillhör MS. Sådana ritningar och dokument får inte utan medgivande från MS användas för andra syften än för utformning och installation av projektet. Om MS inte har gett sitt medgivande, får det nämnda materialet inte användas, kopieras, reproduceras, överföras eller på annat sätt lämnas ut till tredje part.

16. Tvister

Tvister mellan köparen MS och behandlas av de ordinarie domstolarna. Helsingörs tingsrätt skall gälla som jurisdiktion.

17. Modulo Block och Modulo MEGAblock

Om MS har lämnat in anbud för leverans av blocken, är leveransen – om inte annat uttryckligen har överenskommits – alltid exklusive lossning. Dvs. köparen ansvarar själv för att lossa lastbilen när denna anländer till platsen. 2 st 2,5t Deha-lyftar ska användas för blocken. Om lastbilen måste vänta mer än 30 min på lossning, faktureras köparen 450 kr per påbörjad timme.

Eftersom blocken framställs av restbetong kommer det beroende på betongtyp att förekomma färgskillnader. En av blockens sidor kommer alltid att ha ett grovt och obehandlat utseende. Flisor på upp till 10×10 cm kan ha lossnat från blocken i samband med hantering och transport.

ONLINEKÖP

Handel med MS är företagsköp då MS inte bedriver handel med privatpersoner. Punkt 19-23 gäller endast produkter som har köpts via MS webbutik.

19. Betalning

MS accepterar betalning med VISA-Dankort, Visa Electron, Mastercard. Beloppet dras från ditt konto först när varan skickas. Alla belopp anges i DKK. Danska kronor och är inkl. moms. MS använder en godkänd betaltjänst som krypterar alla dina kortuppgifter med SSL-protokoll (Secure Socket Layer). Det betyder att utomstående inte kan läsa din information.

20. Leverans

MS levererar alla vardagar för order som har lagts före kl.12.

21. Leverans

Vi ger 2 års reklamationsrätt enligt köplagen. Vår reklamationsrätt gäller för defekter i material och/eller utförande. Reklamationsrätten gäller inte vid fel eller skador som har uppstått till följd av felaktig användning av produkten/tjänsten. MS står för returkostnaderna i den mån de är rimliga.

Vid retur – Förfrågningar och reklamationer ska skickas till:

Modulo Systems
Slotsgade 65b
3400 Hillerød
Danmark
Vi tar inte emot paket som skickas mot postförskott.

22. Återbetalning

Om återbetalning accepteras kommer beloppet att sättas in på samma kreditkort som användes vid köpet av produkten.

23. Ångerrätt

Vi har 14 dagars öppet köp på varor som handlas i vår webbutik. Perioden räknas från den dag du mottar ordern. Du står själv för returkostnaderna. Om du skulle ångra köpet måste du anmäla detta till oss senast 14 dagar efter köpet och du måste returnera försändelsen senast 14 dagar efter att du ångrat köpet. Meddelandet ska skickas via mejl till shop@modulo.systems I meddelandet ber vi dig att tydligt ange att du önskar använda dig av din ångerrätt.

Varans skick när du returnerar den.
Du är endast ansvarig för värdeminskning hos varan som beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans skick, egenskaper och funktion. Med andra ord kan du testa varan på samma sätt som om du skulle testa den i en fysisk butik. Om varan har testats utöver vad som beskrivs ovan, betraktar vi den som begagnad, vilket innebär att du om du skulle utöva din ångerrätt endast får tillbaka en del eller inget av köpeskillingen, beroende på det varans kommersiella värde.

För återbetalning av hela köpeskillingen måste du alltså göra samma sak som man kan göra i en fysisk butik. Du får testa varan men du får inte ta den i bruk.

18. Hantering av personuppgifter (GDPR)

Vi handlar endast med företag och registrerar följande information om våra befintliga och potentiella kunder, som representerar företaget eller som är anställda på företaget.

Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Organisationsnummer

Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna bedriva uppsökande försäljning, eller leverera varor och tjänster till dig och ditt företag. Personuppgifterna registreras hos Modulo Systems och lagras hos personuppgiftsbiträdena som anges nedan.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med följande leverantörer, som lagrar din information.

– e-conomic – För fakturering och ekonomisk förvaltning.
– Hunspot CRM – för försäljningshantering.
– Quickpay – som administrerar betalningstransaktionen.
– Pakkelabels.dk – , som använder namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att skapa en paketetikett för leverans av varan.
– MailChimp – som hanterar våra nyhetsbrev.

När personuppgifterna inte längre är relevanta och vi inte längre är skyldiga att spara dem raderar vi alla personuppgifter om dig och/eller ditt företag som vi har sparade. När vi samlar in personuppgifter via vår webbplats ser vi till att det görs efter ditt uttryckliga medgivande, så att du har fått information om exakt vilka uppgifter det är som samlas in och för vilket ändamål.

Vi lagrar inte eller överför kundinformation krypterad. Ingen information lämnas ut till tredjepart.

Som registrerad hos Modulo Systems har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har även rätt att få tillgång till den information som finns registrerad om dig. Tidigare fakturor raderas inte om det har gått mindre än 5 år sedan utgången av det efterföljande räkenskapsåret. Du har även rätt att invända mot och begränsa vissa typer av behandling av din information. Detta inkluderar: rätten att invända mot vår behandling av din information för användning i direktmarknadsföringssyfte, vilket du kan göra genom att använda länken ”avregistrera” i den relevanta marknadskommunikationen. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att få personuppgifter om dig borttagna.

Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen och förfrågningar som rör dessa skickar du via e-post till info@modulo.systems

Vi använder din information för att svara dig när du kontaktar oss för att kunna erbjuda dig och/eller ditt företag en bra kundservice. Vi använder även din information för att skicka marknadskommunikation till dig, kommunicera med dig om våra produkter samt informera dig om våra policyer och villkor.

Hantering av personuppgifter i samband med registrering för nyhetsbrevet:

När du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev använder vi bara de uppgifter som du har lämnat för att skicka våra egna nyhetsbrev till dig. Vi lämnar inte ut din information till andra.

Item added to cart.
0 items - 0,00 kr